Leden op stoom: Restgelden retour!

Buitengewone Algemene Ledenvergadering donderdag 16-05-2019

De vergadering start met het voorstellen en welkom heten van ons nieuwe lid, Petra de Jong.
Zij heeft sinds vorig jaar een nautische winkel aan de Weachswal. “Smaak van Water” is een winkel met originele, duurzame en comfortabele producten voor de waterliefhebber. Samen met Woudsend Promotie en VVV- Waterland Friesland wordt de winkel ingericht om het nieuwe toeristisch informatiepunt te worden van Woudsend. Alle succes met de nieuwe onderneming.

Hierna gaat de vergadering verder met het onderwerp waarvoor ze bijeengeroepen is: 
De restgelden die nog in het Ondernemersfonds berusten.
Statutair zijn wij sinds vorig jaar de primair de ondernemersvereniging voor Woudsend, Indijk, Smallebrugge, Koufurderigge en Ypecolsga (Net als onze Volleybal vereniging genaamd WISKY).
Weliswaar hebben we ( historisch zo gegroeid) ook leden in Hommerts, Sneek, Balk, Lemmer en Sloten maar deze vallen voor de subsidiestromen “OZB niet woningen” onder andere Ondernemersverenigingen. Deze leden konden daarom vandaag helaas niet meestemmen.

Daar niet alle rechthebbenden in de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van hun retributierecht, zit er nog geld in de stichting genaamd Ondernemersfonds. Het bestuur vindt dat deze gelden aan onze kernen toekomen. Als OV Woudsend hebben wij ons de afgelopen jaren voortdurend hard gemaakt deze gelden naar onze regio te laten toevloeien. De Stichting Ondernemers fonds stelt ons nu in de gelegenheid deze gelden met aftrek van kosten terug te vorderen. Voor de aanvraag moeten we het volgende doen.

  1. Wij dienen met deze ledenvergadering aan u toestemming te vragen om de gelden terug te vragen. Anders blijven de gelden bij de Stichting en kunnen deze op een andere manier worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan gemeente brede projecten.Stemming hierover is per deelgebied en bij stakende stemmen of onthouding van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
  2. Een kopie van onze statuten dienen ter controle dat wij het rechtmatige ondernemersfonds voor deze gebieden zijn.
  3. Kopie van de aanwezigheid lijst, dan wel een volmacht lijst dienen we mee te sturen. .
  4. Bestedingsdoel(en) dienen we ook mee te sturen,

Het bestuur van de OV Woudsend stelt voor om de restgelden rechtstreeks in ons eigen Woudsender fonds te storten. Het Woudsender fonds heeft op dit moment meer aanvragen voor projecten onze regio dan er in kas is. Voorbeelden hiervan zijn: de aanvraag van Dorpsbelangen voor bijdrage Fitnesstoestellen. ( Begroting ca. € 41.000,-) De aanvraag van de organisatie Sleepbootdagen met alle activiteiten erom heen ( begroting ca. € 25.000,-) Wegbewijzering etc. Onze fondsmanager, Peter Kranendonk, zal zodra de gelden binnen zijn met ons bediscussiëren naar prioriteit en haalbaarheid. Daarbij oog houdend op het volledige verzorgingsgebied van de OV Woudsend.

Het retributie bedrag van in totaal € 18.317, = is als volgt samengesteld:
Woudsend € 12.780, –
Ypecolsga € 2.521, –
Smallebrugge € -30.-
Koufurderigge € 2.106, –
Indijk € 940, –
Het betreft de restgelden over 2017. Hier zijn de instandhoudingkosten 6% + 10% al op ingehouden. De restgelden 2018 worden door het (interim-)bestuur van het Ondernemersfonds aangewend om de eigen begroting te dichten. Hiertegen zal het bestuur van de OV Woudsend bezwaar aantekenen.

Nadat de vragen van de aanwezige leden zijn beantwoord volgt de stemming, per regio.
De vraag: “mag uw bestuur de restgelden terug vragen?” 
En zo ja, “ mogen we dat dan rechtstreeks in het Woudsender fonds laten vloeien?”

Stemming; Indyk geen bezwaar
Smallebrugge geen bezwaar
Ypecolsga geen bezwaar
Koufurderigge geen bezwaar
Woudsend geen bezwaar

Hierna wordt door de voorzitter met de hamer geslagen en is de stemming afgerond.

Aktie:
Het bestuur van de OV Woudsend heeft tijdig, voor 1 juni, de aanvraag naar het interim bestuur van de Stichting Ondernemersfonds ingezonden. Deze is voorzien van onze statuten, notulen van de Buitengewone ALV van 16 mei, de uitslag van de stemming en het bestedingsdoel. Hierin trekt de voorzitter samen op met Fokke Hoekema, die al sinds het eerste uur de contactpersoon is en behartiger van onze belangen in dit dossier. U wordt op de hoogte gehouden van het vervolg.