Voorstel statutenwijziging

Tijdens de ALV op 30 oktober 2018 legt het bestuur het verzoek tot de volgende wijziging aan de statuten aan de leden voor.

  •  Artikel 9.4. De penningmeester is bevoegd tot het verrichten van betalingen tot maximaal vijfduizend gulden ( fl. 5.000)
    wijzigen in vijfduizend euro € 5.000,-
  • Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging Woudsend en is gevestigd te Woudsend.
    Wijzigen in Ondernemersvereniging regio Woudsend en is gevestigd te Woudsend. Onder de regio Woudsend vallen de gemeentelijke kernen van SWF; Woudsend, Indijk, Ypecolsga, Koufurderrige en Smallebrugge
  •  Artikel 2.2 Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van promotie-activiteiten, evenementen, beursen, en daaraan verwante bijeenkomsten en festiviteiten.
    Wijzigen in: Zij tracht dit doel enerzijds te bereiken door het organiseren van promotie-activiteiten, evenementen, beursen, en daaraan verwante bijeenkomsten en festiviteiten. Anderzijds als gesprekspartner voor externe partijen als overheid, belangenorganisaties danwel overige samenwerkingspartners.

Tijdens de ALV wordt hierover gestemd. de originele statuten liggen bij ’t Ponkje ter inzage.