Van de bestuurstafel

De afgelopen periode is er voor en achter de schermen enorm veel werk verzet. Zo zijn de Sleepbootdagen in combinatie met de Oldtimers, Kinderkunst, markt en Technoplein zeer succesvol verlopen. Momenteel is de event coördinator Alexander samen met de penningmeester de eindafrekening aan het opmaken. Naast de vele vrijwilligers en sponsoren, willen we in het bijzonder onze gemeente SWF bedanken. Zij hebben € 5.000,- subsidie voor dit evenement beschikbaar gesteld. € 4.000,- voor het Technoplein en € 1.000,- voor de Sleepbootdagen.

Na de Sleepbootdagen hebben we vanuit de ondernemersvereniging nog diverse themadagen, skûtsjesilen en promotie evenementen georganiseerd. Achter de schermen heeft het bestuur namens de ondernemersvereniging samen met het Dorpsbelang de 1e aanzet gegeven aan het schrijven van een nieuwe zienswijze over onze Dorpsvisie. Een belangrijk evaluatiemoment met de Gemeente over het lopende masterplan/dorpsvisie van 2010 – 2020 heeft inmiddels op een zeer plezierige en constructieve wijze plaatsgevonden.

Wij vinden het als bestuur belangrijk om de huidige lopende dorpsvisie eerst goed af te ronden, voordat er begonnen wordt met een vernieuwde visie. Voor het nieuwe plan vinden wij het van belang dat naast leefbaarheid, een verdere economische ontwikkeling en de start van Skar III worden opgenomen. Op de komende ledenvergadering zullen we de dorpsvisie als agenda/thema punt op de agenda zetten.

Tussen alle bedrijven door ontstond er onverwachts commotie, daar de Stichting met de naam Ondernemersfonds onze retributie aanvraag niet in behandeling wilde nemen. De fondsmanager stelde eisen waar wij statutair, juridisch en praktisch niet aan konden voldoen. Samen met Fokke Hoekema, die namens Woudsend in de adviesraad van deze Stichting zit, hebben we al het mogelijke gedaan om een juridische strijd te voorkomen. Uiteindelijk heeft een informeel overleg tussen de voorzitters van de Stichting Federatie, Stichting Ondernemersfonds en OV Woudsend erin geresulteerd dat u nu tot 100% retributie aanvraag kan overgaan. De website waar u dat kan aanvragen is: http://www.ondernemersfondsswf.nl/retributie.php

Let op! U dient de aanvraag tweemaal in te dienen. Eenmaal voor het eigenaarsdeel en eenmaal voor het gebruikersdeel.

Op 20 juni jl. heeft er bij de raad een informatieavond plaatsgevonden over de evaluatierapporten en aanbevelingen over de Stichting Ondernemersfonds. In het najaar zal de Raad een besluit moeten nemen over het vervolg van het Ondernemersfonds. Het evaluatierapport en de vragen van de raad waren zeer kritisch. Duidelijk is dat er bij deze Stichting het nodige dient te veranderen, wil de gemeente subsidiegelden aan deze Stichting blijven verstrekken. Met deze wetenschap hebben wij aan de Stichting Federatie het verzoek gedaan een werkgroep samen te stellen, die naar de voordelen kijkt van het Ondernemersfonds vanuit de BiZ 2015 systematiek gedachten. Uit deze werkgroep kan het advies komen dat we meer of geheel volgens het BiZ 2015 systeem gaan werken. Tijdens de ledenvergadering zal hier een toelichting op worden gegeven. Voordeel voor ons is dat deze fondswerving methodiek meer recht doet aan de voor- én tegenstanders van het huidige fonds. Ook dit wil ik als agenda punt op de komende ALV plaatsen.

In de tussentijd doen we een appèl op u, om een gedeelte van uw retributie teruggave te storten in ons eigen Woudsendfonds. En degenen die geen bedrijfswoning of loods bezitten een bijdrage naar inzicht. We kunnen uw gift goed gebruiken.

Zoals u van ons mag verwachten wordt er voor en achter de schermen hard gewerkt om uw belangen en die van ons dorp met maximale inzet te behartigen. Vindt u het leuk of heeft u tijd om ons daarbij te helpen, dan nodigen wij u daar graag voor uit.